“Пчелата секогаш излезот го бара во светлината – никогаш во мракот”. Значењето на пчелите и нивната голема улога во природата, учениците од II A одделение при ООУ ,,Св. Климент Охридски “- Бутел заедно со нивната наставничка Даниела Пижевска преку рециклирани материјали ја преточија во една интересна приказна.


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading