Еко Патролата од ООУ Вера Јоциќ во акција на чистење на училишниот двор од пластичен одпад. Под водство на Билјана Лазареска уцениците го собраа целото ѓубре од училишниот двор и го пратија на рециклирање. Ваквите акции се честа глетка во едно од поактивните амбасадор училишта за SPEM проектот. 

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading