10 Ноември Светскиот ден на науката за мир и развој е меѓународен ден кој ја истакнува важната улога на науката во општеството и се одбележува секоја година на 10 ноември. Овој ден има за цел да ја подигне свеста за важноста на науката восекојдневниот живот, ја нагласува потребата од вклучување на пошироката јавност во дискусиите за новите научни прашања и посебнoја истакнува улогата на научниците, кои ја играат најважната улога во проширувањето на корените на науката. Билјана Лазаревска со одделението направија многу интересни експерименти.


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading