Еко Патролата на ООУ Вера Јоциќ заедно со Билјана Лазареска со мотото собери одбери замени пренамени.
Активно работат за да се спречи прекумерното создавање на отпад, Да се намали употребата на пластики за еднократна употребa
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

   

   

.  

 

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading