За „Денот на пролетта” се организираа повеќе активности во нашето училиште чистење и уредување на училниците, училишниот двор, изработка на плакати со пораки и еко содржини, изработки од рециклиран материјал.
Преку нашите фотографии може тоа да го проследите!!!
 
Одд.наставник Нела С.Никовска, ученици од III одделение
 
 
 
 
 

 

 

   

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading