За „Денот на пролетта” се организираа повеќе активности во нашето училиште чистење и уредување на училниците, училишниот двор, изработка на плакати со пораки и еко содржини, изработки од рециклиран материјал.
Преку нашите фотографии може тоа да го проследите!!!
 
Одд.наставник Нела С.Никовска, ученици од III одделение
 
 
 
 
 

 

 

   

   

.  

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: