Елката вo ООУ Св Климент Охридски е составена. Во рамките на Еразмус+ проектот „Училиште без пластика“, нашите ученици имаа креативен пристап за изработка на новогодишна елка. Тие искористија дрвени гајби кои вообичаено се користат за разнесување ужина, ги обоија, украсија и ги поставија пред училишната бина.


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading