Реупотреба на пластиката, украсување на училиштето. Трето два одделение ООУ ” Вера Јоциќ” Одделенски наставници Ивана Јовановска и Тања Крстовска се потрудија на креативен начин да го украсат училиштето реупотребувајќи ги пластичните шишиња и тапи.


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading