Во рамките на активностите во месецот посветен на 👫ДЕТСКИТЕ ПРАВА👫, а под мотото : “Имам право да живеам здраво”, учениците од биолошко-еколошката секција со одговорниот наставник Зора Ѓоршоска и заменик претседателката на Советот на родители Павлина Љатко Богоевска остварија средба со претставник од Хидробиолошкиот институт.
Цел на посетата беше одбележување на ⚠️🌍Денот на Климатските промени и нивното влијание врз
живиот свет во езерото и надвор од него.
Учениците се запознаа со карактеристиките на езерото🌊,флората и фауната🐟🐠🌱🍃 во него, ендемични форми од инвертебратите, вертебратите, флората во езерото, со посебен акцент на природниот и вештачкиот мрест на Охридската пастрмка🐟
Со конкретни примери им беше објаснато и за влијанието на климатските промени врз живиот свет во езерото но и поврзаноста и меѓусебната зависност на организмите насекаде на Земјата.🌎
Голема благодарност за отворениот повик за соработка со оваа научна институција и
стручна помош на секој заинтересиран за зачувување на нашето природно богатство-езерото🌊, но и се што не опкружува бидејки
‼️“ЗЕМЈАТА НЕ ЈА НАСЛЕДИВМЕ ОД
НАШИТЕ ПРЕТЦИ ТУКУ ЈА ПОЗАЈМИВМЕ ОД СЛЕДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ” ‼️
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

   

   

.  

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: