Во ООУ Вера Јоциќ секоја рециклирана пластика се користи. Билјана Лазаревска ни покажа како они ги искористуваат старите пластични предмети и садење растенија за во училница во која го поминуваат поголемиот дел од нивниот ден.

 

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading