Учениците од ООУ Вера Јоциќ со наставничката Билјана Лазареска ја украсиа елката си лампиони и украси од природен материјал. Да ја заштитиме околината.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading